Privacyverklaring Eten Uit De Regio

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Etenuitderegio.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Waar je ‘etenuitderegio.nl’ leest mag je ook Eten Uit De Regio BV lezen. We bedoelen hetzelfde.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@etenuitderegio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Etenuitderegio.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zullen waar we dat nodig en logisch vinden verwerkt worden in onze mail-, bestel-, voorraad- of boekhoudprogramma’s.

  • Een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
  • persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres en woonplaats),
  • handelsgegevens (handelsnaam, vestigingsadres of postadres)
  • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer en andere contact-gegevens die jij me zelf verstrekt)
  • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer en andere contact-gegevens die jij me zelf verstrekt)
  • eventuele financiële gegevens (bankrekeningnummer en btw-gegevens, klantnummer, opdrachtnummer als we overgaan tot een offerte of betaling).

Deze gegevens zullen waar we dat nodig en logisch vinden verwerkt worden in ons mail- of boekhoudprogramma.

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken
etenuitderegio.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen, of om je een offerte of een factuur te kunnen sturen, dus om een zakelijke transactie te beklinken.
  • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

etenuitderegio.nl verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
etenuitderegio.nl neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van etenuitderegio.nl ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
etenuitderegio.nl  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

De bewaartermijn voor instrumenten van WordPress lees je in de link.

Delen van persoonsgegevens met derden
etenuitderegio.nl  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. etenuitderegio.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken
etenuitderegio.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. etenuitderegio.nl  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Dit wordt geregeld door WordPress en de cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. WordPress legt dat uit in de link.

Analytische cookies worden niet gebruikt, hiervoor geven we géén opdracht. Verder zijn we zakelijk niet actief op Facebook en Twitter. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@etenuitderegio.nl